Organizacinė veikla

Filologijos ir vertimo studijų programų rengimas ir vykdymas:

2010-12 m. Humanitarinių mokslų instituto dėstytojai parengė ir pradėjo vykdyti tris bakalauro studijų programas – Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba, Vertimas ir redagavimas ir Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas.

Prisidėjau prie visų programų rengimo, tačiau didžiausią indėlį įdėjau rengiant programą Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba. Buvau šios programos rengimo darbo grupės vadovė, koordinavau visus programos rengimo darbus, pradedant programos koncepcijos kūrimu ir baigiant programos tobulinimu pagal ekspertų pateiktas pastabas. Nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn. buvau šios programos vadove, atsakinga už programos vykdymo ir viešinimo darbus. Vėliau šias pareigas perdaviau doc. dr. Liudmilai Mockienei, nes norėjau daugiau laiko skirti mokslinei veiklai. Šiuo metu esu filologijos ir vertimo krypčių studijų programų komitetų narė.

Programų aprašymus galite rasti MRU Humanitarinių mokslų instituto tinklalapyje adresu http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu-mokslu-institutas/studijos/

Darbas filologijos doktorantūroje:

2011 m. Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai parengė paraišką jungtinės filologijos doktorantūros teisei gauti. Lietuvos mokslo taryba šią teisę suteikė 2011 m. birželio mėn. Aktyviai prisidėjau prie paraiškos rengimo darbų. 2015-2018 m. dirbau doktorantūros komitete. 2011-2016 m. vadovavau Liudmilos Mockienės disertacijai, kuri buvo apginta 2016 m. kovo mėn. 2015-2020 m. – Oksanos Smirnovos disertacijai, kuri buvo apginta 2020 m. rugsėjo mėn. Šiuo metu vadovauju dar vienai doktorantei.

Mokslinių konferencijų organizavimas:

Nuo 2015 m. MRU filologijos krypties studijų programų dėstytojai kiekvieną pavasarį organizuoja studentų konferencijas FLOWS. 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. buvau šių konferencijų organizacinio komiteto narė.

2017 m. spalio 12-13 d. MRU Humanitarinių mokslų institutas organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją Discourse, Technology and Translation. Buvau šios konferencijos organizacinio ir mokslinio komitetų narė. Apie konferenciją glaima paskaityti adresu: http://discoursetranslation2017.mruni.eu/ Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai buvo publikuoti mokslo leidinyje Drivers for Progress in the Global Society. Buvau viena iš šio leidinio redaktorių, atsakinga už straipsnių recenzavimo darbų koordinavimą ir straipsnių maketavimą.

2012 m. birželio 4-5 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) kartu su MRU Taikomosios filologijos katedra ir kitais partneriais organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją Kalbos, kultūra ir globalizacija. Buvau šios konferencijos organizacinio komiteto narė, atsakinga už konferencijos tematikos formulavimą, korespondenciją su konferencijos dalyviais pranešimų ir straipsnių rengimo klausimais, pranešimų santraukų ir straipsnių rinkimą ir skirtymą pagal tematiką bei kitus organizacinius darbus. Ši konferencija, kaip ir kitos LKPA su Lietuvos universitetais organizuojamos konferencijos, subūrė įvairių Lietuvos ir užsienio švietimo institucijų kalbų mokymo specialistus ir švietimo politikos formuotojus aptarti svarbius kalbų mokymo ir tyrimo klausimus bei pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis. Konferencijoje buvo pristatyti daugiakalbystės Europoje tyrimo „Europos kalbų lobynas. Daugiakalbystė visuomenės stabilumui ir klestėjimui“ rezultatai. Apie konferenciją galima paskaityti adresu http://www.lkpa.uki.vu.lt/index.php?cid=375&more=1&lang=lt

2010 m. gruodžio 2-3 d. MRU Humanitarinių mokslų institutas organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją Šiuolaikinio pasaulio dinamikos iššūkiai humanitariniams mokslams. Buvau šios konferencijos mokslinio komiteto narė, atsakinga už konferencijos tematikos formulavimą, pranešimų santraukų vertinimą ir kt. Konferencija buvo skirta aptarti aktualias humanitarinių mokslo krypčių tarpusavio sąveikas bei ryšius su kitomis mokslo sritimis. Joje dalyvavo filosofijos, kultūrologijos, literatūros, kalbos ir kitų sričių mokslininkai iš įvairių pasaulio šalių. Apie konferenciją galima paskaityti adresu http://www.mruni.eu/lt/hmi_konferencija/apie/remejai/

ES struktūrinių fondų projekto administravimas:

2006-2008 m. administravau BPD 2.4 priemonės projektą Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose, kurį Mykolo Romerio universitetas vykdė su trim partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu ir Šiaulių universitetu. Buvau šio projekto vadovė, administravau ir koordinavau visus projekto vykdymo darbus.  Projekto iniciatorės ir pagrindinės vykdytojos – prof. dr. Nijolė Burkšaitienė ir prof. dr. Jolita Šliogerienė. Projekto trukmė 2006 05 – 2008 04.

Svarbiausi projekto rezultatai: 1) pirmą kartą Lietuvoje atliktas diagnostinis tyrimas, kurio metu nustatyti suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose poreikiai; 2) sukurta neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose sistema; 3) atliekant eksperimentą, išbandytas pagrindinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo metodas – elektroninis aplankas, skirtas suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų dokumentavimui; 4) publikuotas vadovas: Burkšaitinė, N., Šliogerienė, J., Tuomaitė, V., Adomaitienė, J., Ališauskienė, R. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008.

Projekto metu sukurta sistema suteikia galimybę suaugusiesiems, įvairiose mokymosi aplinkose sukaupusiems žinių ir įgūdžių, įgyti universitetinį išsilavinimą per trumpesnį laiką ir mažesnėmis finansinėmis sąnaudomis. Šiuo metu Mykolo Romerio universitetas atlieka neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą.

Comments are closed.